Sklep: Regulamin karty podarunkowej

I. Definicje:

1. wydawca – Witchcraft Magiczna Księgarnia wróżki Bernadetty, Piotrkowska 92, 90-103 Łódź, nip: 729-226-77-64, regon: 101674513

zarejestrowany i widoczny w ewidencji cedig pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=16451ef3-f78b-4ef1-8691-bab8f5a73137

2. sklep – księgarnia stacjonarna wydawcy w Łodzi, ul. Piotrkowska 92 90-103 łódź,

3. karta podarunkowa – papierowy bon towarowy wydawcy na okaziciela o indywidualnym numerze identyfikacyjnym, oryginalnym stemplu księgarni, którego wartość jest równa wartości nominalnej na nim wydrukowanej, uprawniający użytkownika do jego realizacji i dokonania zakupu o określonej wysokości w sklepie wydawcy,

4) nabywca – osoba, która w sklepie otrzymuje od wydawcy kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych,

5) użytkownik – każdorazowy posiadacz karty podarunkowej,

6) towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie stacjonarnym

II. Postanowienia ogólne.

1. wydawca umożliwia dokonywanie zakupów towarów w sklepie za pomocą kart podarunkowych. wydawca zobowiązuje się do przekazania nabywcy karty podarunkowej i do przyjmowania jej przy realizacji zakupów przez użytkowników w sklepie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. nabywca przekazuje wydawcy środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości karty podarunkowej. kwota przekazanych środków pieniężnych odpowiada przekazanej przez wydawcę nabywcy wartości karty podarunkowej, przy czym wydawca posługuje się kartami podarunkowymi o wartości: 50 zł, 100 zł i 150 zł, które mogą być wykorzystane wyłącznie w sklepie stacjonarnym.

3. pracownik sklepu na każdej wydanej karcie podarunkowej umieszcza datę dzienną jej wydania i potwierdza ją własnoręcznym podpisem oraz stemplem księgarni.

4. nabywca lub użytkownik jest uprawniony po jej wydaniu przez sklep do realizacji transakcji nabycia dowolnego towaru za pośrednictwem karty podarunkowej w sklepie w okresie ważności karty podarunkowej do wysokości wartości nabytej karty podarunkowej.

5. środki pieniężne przekazane przez nabywcę wydawcy zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność wydawcy w chwili wydania nabywcy karty podarunkowej.

6. karta podarunkowa w żadnym przypadku nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (w żadnej formie) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.

7. karta podarunkowa jest kartą na okaziciela, w przypadku więc realizacji transakcji za pośrednictwem karty podarunkowej w sytuacji, kiedy użytkownik wejdzie w jej posiadanie w sposób nieuprawniony, a wydawca nie będzie miał informacji o tej okoliczności, transakcja taka będzie nieważna.

8. nabywcy lub użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do wydawcy z tytułu utraty z jakiegokolwiek powodu lub zniszczenia karty podarunkowej. wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu nabywcy.

9. karta podarunkowa jest ważna przez okres 6 miesięcy od momentu jej wydania, ustalonego na podstawie punktu 3. po upływie tego okresu karta podarunkowa traci ważność, a nabywca lub użytkownik nie mają prawa do zwrotu środków pieniężnych przekazanych przez nabywcę wydawcy zgodnie z punktem 2 powyżej.

III. Korzystanie z karty podarunkowej.

1. wydawca przyjmuje do realizacji w sklepie wyłącznie ważne i nieuszkodzone karty podarunkowe wydane przez wydawcę i oznaczone indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

2. w sytuacji, kiedy nabywca lub użytkownik zawrze z wydawcą umowę sprzedaży towarów przedstawiając do realizacji kartę podarunkową na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, cena należna wydawcy za towary w takiej sytuacji zostanie pomniejszona o wartość karty podarunkowej.

3. przy realizacji karty podarunkowej podczas zakupu towarów, nabywcy lub użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty (różnicy), gdy wartość nabywanego towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna. karta podarunkowa więc nie może być realizowana częściowo, a w przypadku wskazanym w zdaniu wcześniejszym nabywca i użytkownik mają obowiązek przekazać kartę podarunkową wydawcy, jeśli decydują się na zakup.

4. nabywca lub użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w sposób dopuszczalny w sklepie w sytuacji, gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna posiadanej karty podarunkowej.

5. w wypadku gdy cena towarów nabywanych z wykorzystaniem karty podarunkowej jest wyższa niż jej wartość nominalna nabywca lub użytkownik może wykorzystać w ramach tej transakcji inną kartę podarunkową.

6. wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej w szczególności, ale nie wyłącznie w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności karty podarunkowej,

b) uszkodzenia karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym identyfikację karty podarunkowej, stwierdzenie okresu jej ważności itd.,

Zanim opuścisz naszą magiczną księgarnię

Zapisz się do newslettera

I odbierz swoje 8% rabatu